OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE PRACY Z ZAWORAMI FIRMY BURKERT

1. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Aby produkt funkcjonował długo i poprawnie, użytkownik musi stosować się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania, jak również uwzględniać dodatkowe informacje zawarte w kartach katalogowych.

Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji, jak również nieuprawniona ingerencja w urządzenie zdejmuje wszelką odpowiedzialność z dostawcy, jak również wygasa gwarancja na urządzenie.

Urządzenie należy stosować wyłącznie dla mediów dopuszczonych wg kart katalogowych i dokumentacji producenta.

Zawory elektromagnetyczne nie mogą pracować przy parametrach wykraczających poza wartości określone w kartach katalogowych i specyfikacjach warunków technicznych. Inne, wychodzące poza te ramy użytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z takiego użycia szkody Burkert, jak i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. MONTAŻ

Pozycja zabudowy większości typów zaworów elektromagnetycznych Burkert jest dowolna. Zalecane jest ustawienie cewką do góry, co zapobiega osadzaniu się osadów i zanieczyszczeń.

Przed montażem, należy usunąć zanieczyczczenia z rurociągu. Dla ochrony przed zanieczyszczeniami należy zastosować filtr przed zaworem.

Należy bezwzględnie zachować właściwy kierunek przepływu medium przez zawór.

Do uszczelnienia gwintów w korpusie stosować taśmę teflonową.

Montaż korpusu niektórych zaworów z przyłączem bazowym (na płytę) jest możliwy tylko po zdjęciu cewki. W przeciwnym wypadku otwory mocujące będą niedostępne.

OSTRZEŻENIE!

Podczas wkręcania przyłączy rurowych nie wolno używać cewki jako dźwigni. Korpus nie może przenosić naprężeń rurociągu.

3. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

  • Przestrzegać wartości napięcia i rodzaju prądu podanego na tabliczce znamionowej.
  • Tolerancja napięcia zasilającego wynosi +/-10%.
  • Podłączenie należy wykonać za pośrednictwem głowicy kablowej przeznaczonej do danego typu zaworu.
  • Moment dokręcenia śruby mocującej głowiczkę kablową powinien wynosić 1 Nm.

UWAGA!

  • Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.
  • Przestrzegać właściwych parametrów, w celu uniknięcia uszkodzenia.
  • Dopilnować, aby przed włączeniem ciśnienia do instalacji, wszystkie elementy rurociągu i zaworu były dobrze skręcone. Przed przystąpieniem do prac, każdorazowo odłączyć napięcie!
  • Uważać na prawidłowe ułożenie uszczelki podczas dokręcania głowicy kablowej do cewki.

4. ZAKŁÓCENIA PRACY

Sprawdzić podłączenia przewodów elektrycznych, ciśnienie robocze i napięcie zasilania. Jeśli pomimo to zawór nie działa poprawnie, może to oznaczać: zwarcie lub przerwę w uzwojeniach cewki elektromagnetycznej albo zanieczyszczenie rdzenia lub komory rdzenia.

UWAGA!

Zablokowany rdzeń powoduje, przy zasilaniu prądem zmiennym, przegrzanie cewki.

5. NAPRAWA / CZĘŚCI ZAMIENNE

Prace naprawcze przy zaworze mogą być dokonywane wyłącznie przez pracowników autoryzowanego serwisu oraz przy użyciu właściwych narzędzi.

Użytkownik może przeprowadzać wymianę tylko kompletnych podzespołów, jeżeli producent takie przewidział.

Informacji dotyczących części zamiennych udziela producent albo autoryzowany przedstawiciel producenta.

UWAGA!

Producent, firma Burkert zastrzega sobie prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

DO POBRANIA